Added: 01 March 2013

Missing in Discography
- Demos!How can I help?
- Submit Release
- Submit Images
- Submit Media
- Contact Form
- Email Us

ESP (Swe)

ESP (Swe)
Band Info
Genre
Heavy Metal
Country
Sweden (

Huddinge?, Stockholm

)
Active
Unknown
Media
Photos
Members
Lars "Lasse" Axelsson - Vocals (Landslide?, Red Baron?, Black Cat Moan?, Yngwie Malmsteen's Rising Force)
Peder Rudling - Guitar (Black Ice (US), M Pire (US))
Gunnar Schenk - Bass (Cirkus, Attitude Musical Project , Järnet)
Jörgen "Jugge" Sverin - Drums (Stitch)
Leif "Leffe" Gren - Keyboards, Bass
Former / Past Members
Corey - Vocals
ESP stands for EXTRASENSORY PERCEPTION and was a group from Stockholm consisting of members from YNGWIE MALMSTEENS RISING FORCE, RED BARON, STITCH among others.

Peder Rudling would later join the US band BLACK ICE.
Article from Hammer #3 1983 (Swedish)
EXTRA SENSORY PERCEPTION, eller på Svenska, mottagande av kunskap och information utan att man gör bruk av de fem kända sinnerna. Låter krångligt va? Det är iallafall ett hårdrocksgäng som består av Lasse Axelsson (sång), Peder Rudling (gitarr), Gunnar Schenk (bas), Jugge Sverin (trummor) samt Leffe Gren (keyboard) och utgör nu en gedigen samling musiker. Lasse har tidigare varit sångar i bl.a. RISING FORCE (Sveriges bästa hårdrockband?) och RED BARON. Gunnar har spelat med CIRKUS och Jugge har varit med i STITCH. Peder har till stor del uppfostrats av gitarristen Yngve Malmsten och Leffe var en gång basist innan han för c:a 6 månader sedan fick lära sig spela keyboard, en bra prestation.

-Det spelar ingen roll vad jag gör eller hur jag gör det, säger Peder, alla säger att det är Yngves förtjänst. Lite har jag faktiskt lärt mig själv även om vilken gitarrist som helst skulle vara tacksam över att vara polare med en gitarrist i stjärnklass.

-Vi passar alldeles förbannat bra ihop, och sedan Lasse kom med på sång har vi fått det sound vi sökt hela tiden, det var ett lyft för hela gänget.

Tidigare hade ESP en amerikansk sångare, Corey, men han blev utvisad precis när det började gå bra för bandet, som bl.a. gjorde en turné i Dalara. I 3 månaders tid hade man ingen sångare, men nu börjar spelningarna ramla in igen och det brukar bli succé.

-Vi är ingen nytt fjortisband som kör mangelrock, vi är perfektionister och vi repar 6 gånger i veckan. Det ger resultat, möjligen kan det ta lite tid innan vi får det verkliga lyftet, men vi vill att det ska låta bra, inte halvtaskigt. Sist hade vi nio dagar på oss att köra in 20 låtar, då krävs det mycket av ett band, men vi fixade det. Vi har en egen stil, alltför många band kör Heavy Metal precis som sina förebilder i de stora grupperna, det håller inte i längden.

Gunnar är den stora entusiasten vad beträffar annan Svensk hårdrock, han köper allt.

- Det är väl ingen skiva som varit direkt bra, men man ska stödja Svensk hårdrock. Själva vill de naturligtvis också ha ett skivkontrakt, men ännu har de ingen demotape som de anser duger... Vad vi saknar är en manager, det är hårt att sköta både jobb, repningar och spelbokningar samtidigt.

Min sista fråga är inte särskilt intelligent och jag borde ha kunnat lista ut svaret redan på förhand. Vad har ni själva för förebilder?

-Vi har inga förebilder, vi har bara konkurrenter...

Article from Hammer #3 1983 (English)
EXTRA SENSORY PERCEPTION, the reception of knowledge and information without having to make use of the five known senses. Sounds complicated huh? ESP is a hard rock band consisting of Lars Axelsson (vocals), Peder Rudling (guitar), Gunnar Schenk (bass), Jugge Sverin (drums), Leffe Gren (keyboards) and is a solid collection of musicians. Lasse previously sang in RISING FORCE (Sweden's best hard rock band?) and RED BARON. Gunnar has played with CIRCUS and Jugge have been in STITCH. Peder was brought up by guitarist Yngve Malmsten and Leffe was the bass player before he for about 6 months ago got to learn to play keyboard, a great achievement.

-It does'nt matter what I do or how I do it, says Peder, everyone says it's Yngve merit.  I taught some myself although every guitarist would be grateful to be friends with a guitarist in the star class.

-We fit damn good together, and since Lasse joined as vocalist we got the sound we searched all the time, it was a boost for the whole gang.

ESP earlier had an American singer, Corey, but he was expelled just when it started to go well for the band, who recently did a tour in Dalarna. For about 3 months, they had no singer, but now gigs fall in again with success.

-We are not a new band playing manglerock, we are perfectionists and we rehearse 6 times a week. It produces results, possibly it may take some time before we get the real lift, but we want it to sound good, not half lousy. Last time we had nine days to make 20 songs, this requires much of a band, but we did it. We have our own style, too many bands plays Heavy Metal just like their role models in the big groups, it is not very durable.

Gunnar is the great enthusiast to other Swedish hard rock, he buys everything.

- It's no disc that have been directly good, but you should support Swedish hard rock. They would of course also want to have a record deal, but yet they have no demo tape which they consider good enough ... What we lack is a manager, it's hard to manage both jobs, rehearsals and bookings simultaneously.

My last question is not very intelligent, and I should have been able to figure out the answer in advance. What are your role models?

-We have no role models, we have only competitors ..
Links / Sources
No links have been added.
Albums (0)
Songs (0)
Releases
Nothing entered yet. Please get in touch if you know about a release that should be added
List viewGrid viewDetailed view