Added: 08 September 2014

Missing in Discography
- 10tr Demo, 1984 ("Poison" etc)
- Other Demos, 1980s
How can I help?
- Submit Release
- Submit Images
- Submit Media
- Contact Form
- Email Us

Renegades (Swe)

Renegades (Swe)
Band Info
Genre
Heavy Metal
Country
Sweden (

Malmö

)
Active
Feb 1984 - June 1987, 2004 - present
Media
Photos / Videos
Links
Official Website
Members
Valentine "Valle" Pecovnik - Vocals, Guitar (Desdemona, Joke, Hellvalla Burn)
Mikael Ahlqvist - Guitar (Desdemona)
Per "Pajen" Runfors/Karlsson - Bass (Desdemona)
Richard Svensson - Drums
Info from Janne Stark's Encyclopedia
Renegades was formed back in 1984 and recorded their first 10-track demo only a few months later, from which the song "Poison" even topped the local chart. Startdom awaited, but internal conflicts, military service and girlfriends finally put a halt to the story in 1987. In 2004 the members reunited and decided to give it another go and it worked pretty well. In 2006 the long-awaited debut was finally released. The result is not bad at all. Classic-sounding melodic eighties metal with big choruses. If you're into 220 Volt mixed with Dokken and with a touch of Kiss, check it out. Pecovnik recorded a couple of albums with the band Joke and now has the on-line project Hellvalla Burn. Svensson also recorded some solo material.

Official Biography (in Swedish)
Renegades, som färdig konstellation, bildades i februari 1984 och bestod under återstoden av sin korta "storhetstid" av Micke (gitarr), Richard (trummor), Valle (gitarr & sång), och Pajen (bas). Efter några månaders ivrigt låtskrivande gick bandet in i studion och spelade in en demo, som till bandets lika stora förvåning som förtjusning finansierades av de tre förstnämndas dåvarande högstadieskola (Värner Rydén). Resultatet blev tio låtar. Tre av dessa skulle hamna på lokalradiostationernas spellistor några månader senare, varav en ("Poison") gav Renegades dess första - men enda - listetta.

1985 blev ett mycket produktivt och hektiskt år. Offentliga framträdanden avlöste varandra och låtar skrevs och spelades in i rasande tempo. I slutet av året stod Renegades som högst på sin karriär, mycket tack vare ett samarbete med en manager som just såg till att hålla bandet oavbrutet aktivt. Bandet nådde sin "peak" i november 1985 då de gjorde ett succéframträdande vid en musikfestival i finska Jakobstad (Pietarsaari).

Men 1986 vände allt. Interna konflikter, värnplikt, storhetsvansinne, flickvänner, Europe, Bon Jovi... faktorer som på ett eller annat sätt resulterade i att medlemmarna började snegla åt varsitt håll, mot alternativa karriärsmål. När sommaren kom befann sig Renegades som band i ett liknöjt tillstånd. Låtar skrevs och spelades in i samma takt som innan, men nådde aldrig replokalen. Giggen uteblev och medlemmarna ägnade sig successivt alltmer åt egna, om än fåniga, soloprojekt. Renegades föll så småningom i en sorts dvala med oviss utgång.

Våren 1987 gjordes dock ett tafatt men ärligt försök att återuppta bandets verksamhet. Låtar - såväl nya som frukterna av de nämnda soloprojekten - presenterades och repades in. Men till föga nytta. I juni insåg man faktum och bestämde sig för att upplösa eländet.

Anno 2005: Efter Renegades' upplösning fortsatte medlemmarna sitt musicerande på var sitt håll och medverkade på ett antal skivproduktioner som alla mer eller mindre floppade. Sen kom det ofrånkomliga: giftermål, egna företagsverksamheter och golf. Micke och Pajen arbetar idag inom byggbranschen. Richard sysslar med media och journalistik, och Valle driver ett blygsamt artistmanagement (gissa vilket).

Eftersom splittringen inte var grundad på någon form av ovänskap höll medlemmarna kontakten och umgicks från och till under åren som gick. Onekligen fanns känslan där att någon gång i framtiden, främst av nostalgiska skäl, återuppta den musikaliska kreativitet och glöd man delade med varandra under tonåren. Frågan blev aktuell en vårdag 2004 när medlemmarna träffades över en (och några till) öl hemma hos Micke. Viktiga frågor togs upp: Hur ska vi se ut? Ska vi skriva nya låtar eller korrigera de gamla? (Att sjunga låtarna som de var skrivna ursprungligen var definitivt uteslutet, eftersom den engelska grammatiken var katastrofal). Och ska vi bry oss om att vi har blivit feta?

Efter några "testrepor" i slutet av 2004 var saken klar. Renegades skulle återförenas, i huvudsak för att spela in en skiva och ge några konserter med både nya och gamla, ordentligt reviderade låtar. Ett antal nya låtar skrevs och i mars gick Renegades in i studion och påbörjade inspelningarna av underlaget för den kommande skivan. Samtidigt påbörjades en plågsam period av motion och styrketräning, inför en omfattande fotosession (se bilden ovan), för att bli av med de karakteristiska "trettioårs-bukarna". 2013 kom boken "Rockstar Wannabe" (av
Valentine Pecovnik) som berättar historien om Renegades uppgång och fall ...

Official Biography (in English)
Renegades was formed in February 1984, and consisted of Micke (guitar), Richard (drums), Valle (guitar & vocals), and Pajen (bass). After a few  months of songwriting, the band went into the studio and recorded a demo, which was funded by Micke, Richard and Valles highschool (Varner Ryden). The result was ten  songs of which three of them would end up on the local radio stations' playlists a few months later, one of which ("Poison") gave Renegades their first and only number one listing.

1985 was a very productive and busy year. Public appearances followed one another and songs was written and recorded at lightning speed. At the end of the year Renegades  peaked their career, thanks to a partnership with a manager who made ​​sure to keep the band continuously active. Renegades reached its "peak" in November 1985 when they made a successful appearance at a music festival in the Finnish city Jakobstad (Pietarsaari).

But in 1986 everything turned for the worse. Internal conflicts, military service, megalomania, girlfriends, Europe, Bon Jovi ... factors that in some way resulted in the members began to  glance in different directions, toward alternative career goals. When the summer came, Renegades as a band was in an indifferent state. Songs was written and recorded at the same  rate as before, but never reached the rehearsal room. The gigs did not materialize and the members devoted themselves gradually to solo  projects. Renegades fell gradually into a sort of coma with uncertain outcome.

In the spring 1987, Renegade did an honest attempt to resume the band's activities. Songs - new as well as tracks from the solo projects was presented and rehearsed, but to no avail. In June, they realized the fact and decided to end the misery.

Anno 2005: After Renegades' resolution the members continued their music in different directions and appeared on a number of record productions which all more or less flopped. Then came the inevitable: marriage, business activities and golf. Micke and Pajen is currently working in the construction industry. Richard engaged in media and  journalism, and Valle runs a modest artist management.

Since the split was not based on any kind of enmity, the members kept in touch and hung out on and off for years that went by. Undeniably, there was the feeling that at somepoint in the future, mainly for nostalgic reasons, resume the musical creativity and passion they shared with each other during adolescence. The question arose on a spring day in 2004 when members met over some beers at Mickes place. Important questions were raised: How should we look? Should we write new songs or correct the old  ones? (To sing the songs as they were originally written was definitely out of the question, because the English grammar was disastrous). And should we care about that we have become obese?

After a few "test rehearsals" in late 2004, it was clear. Renegades would reunite, mainly to record an album and give some concerts with both old and new, thoroughly revised  songs. Several new songs were written and in March Renegades went into the studio and began recording material for the upcoming album. Simultaneously, an excruciating period of  exercise and weight training, before an extensive photo shoot, to get rid of the characteristic "thirtyyear-bellies." In 2013 came the book "Rockstar Wannabe" (by Valentine Pecovnik) which tells the story of Renegades rise and fall...
Related Bands
No related bands added. You can suggest bands in the comments or by mail.
List viewGrid viewDetailed view