Added: 20 October 2014

Missing in Discography
- Demo #1 (official edition)
- Demo #1 (unofficial edition)
- Live Demo ("Hurt", "Liar" etc)
- Wings, Demo ("Ashamed", "Wings" etc)
How can I help?
- Submit Release
- Submit Images
- Submit Media
- Contact Form
- Email Us

Serenity (Swe)

Serenity (Swe)
Band Info
Genre
Hard Rock / Heavy Metal
Country
Sweden (

Säter

)
Active
19XX - 1999
Members
Joakim "Kim" Platbarzdis - Guitars, Vocals (Soen)
Johan "Otti" Karlsson - Guitars
Kalle Lundin - Guitars?
Fredrik Cederholm - Bass, Vocals (Beggars Crown, Reckless 5, Slow Fat)
Sebastian "Basse" Olsson - Drums?
Former / Past Members
Peter Mikkola - Drums
Hard Rock act from Säter. Recorded a couple of demos before splitting up in 1999. Some of the member later formed the band At Strife. Joakim can today be found in the progressive band Soen.

Article cuts (Swedish)
I söndagens uttagning gick Rockford, Serenity, Seninia och Svetlana Nyblom vidare.   Gladast av alla var Joakim Platbardis i Säterbandet Serenity. 
- Det här var häftigt, sa han och vände sig till pappa Janis Platbardis.
- Nu måste du vara nöjd!

Kostymer
Publiken jublade också när det stod klart att Serenity gått vidare till länsfinalen. Bandet spelar hårdrock, metal, men uppträdde inte som några hårdrockare utan kom prydligt klädda i kostymer.
- Vi vill bryta mönstret lite, förklarade Joakim Platbardis.

De spelar egen musik och kommer förmodligen att i finalen ta fram ännu en låt. Lokal har bandet i Rockhuset i Borlänge där de spelat tillsammans de senaste månaderna. Musikalisk erfarenhet har alla sedan barnsben.

Egen musik
Ska-bandet Rockford, Falun, avslutade musiktävlingen värdigt med sin svängiga reaggemusik. Även de komponerar sin egen musik. Det svängde ordentligt om bandet och snart gungade publiken med. Enda nackdelen är att man inte klarar av att höra bandet en hel kväll. Allt blir då att låta likadant. Men i en sådan här tävling friskar det bara upp. Samma sak kan naturligtvis sägas om de flesta banden. Seninia från Gagnef gick också vidare med sin pop/rock-musik. Även här spelades egna låtar och det lät bra. Av samtliga tolv finallag var det den tyngre hårdare musiken som "segrade". Men det fanns ett undantag i Svetlana Nyblom, Borlänge, som spelade klassiskt på piano. Nog borde hon fått sällskap av ytterligare någon från de båda länsfinalerna i Säter.  - Roland Engvall

SDT Tuesday the 4th of February 1997 Frontpage
Sätertrio till final Spänningen var stor när fyra vinnare skulle koras i söndagens Musik Direkt-tävling. De fyra heter Seninia, Gagnef, Rockford från Falun, Svetlana Nyblom från Borlänge och Serenity från Säter. Serenity består av Joakim Platbardzdis, Fredrik Cederholm och Sebastian Olsson. De blev överraskade av juryns beslut.  Elva artister och grupper deltog i söndagens deltävling. Nu får finalisterna repetera av alla krafter för att förbereda sig för finalen i Borlänge den 15:e.

Spänningen var på bristningsgärnsen med flera ååhhh och kraftiga applåder när de fyra vinnarna ropades ut vid söndagkvällens Musik direkttävling.  De fyra heter Seninia från Gagnef, Rockford från Falun, Svetlana Nyblom från Borlänge och Serenity från Säter.  Liksom i lördagsomgången deltog elva artister och grupper i tävlingen. Förutom de nämnda vinnarna var de Kristina Broman från Borlänge, Sandra Modh från Malung, Linda Eriksson från Avesta, Criss cross cråle kraxers från Gustafs, Fogg från Falun, Sion från Ludvika och Glorified från Gagnef.
- Det är första gången vi är med, berättade Sions fyra medlemmar i den paus juryn behövde för att komma till beslut. De är Andreas Byrén, Hans Plahn, Mattias Eriksson och Mikael Berg.

Skriver själva
De skriver själva de låtar de spelar. Oftast börjar det med att några av dem, till exempel Hans Plahn och Mikael Berg, sitter och jammar. Efter en stund upptäcker de en hörvärd melodi. Sedan läggs texten på. De har en egen lokal att spela i.
- Vi nästan lever där, säger de, medan de med pirr i magen väntar på juryns utslag. De tror knappast att de skall komma bland de bästa.
Och det gjorde de inte, men om det skett hade det beslutet inte suttit så illa. Extra kul var att Svetlana Nyblom kom med bland de fyra. Hon spelade klassiskt, Chopin och Liszt, på piano. Överhuvudtaget var denna söndagsomgång annorlunda än lördagens. Där hade metallen vägt väldigt tungt. Ett annorlunda inslag var också Rockford, sist i raden av band, som med dragbasun och trumpet i första ledet brassade på med jamaicansk folkmusik. Och den var inte av vilket märke som helst, den var skriven av bandets medlemmar. Ingen import med andra ord. Att lyssna till - och se - bandets utspel var roligt.

Lössläppt
Seninia var det band som stod för rocken och popen bland de fyra vinnarna. De hade sällskap av Serenity som spelade en lössläppt metal som tydligen bedårade juryn.
- Jag hörde när vi spelade att vi inte var helt felfria men vi hade bestämt oss att agera extra bra på scenen, det var det som juryn kanske fäste sig vid, säger Joakim Platbarzdis.  Han, Fredrik Cederholm och Sebastian Olsson är uppklädda i snygga kostymer. Den framtoningen ser man inte ofta hos metallbanden.

Överraskade
Gruppen blev överraskad av juryns beslut. Nu skall trion repetera av alla krafter för att förbereda sig inför finalen i Borlänge den 15:e. Hittills har de bara spelat samman en månad, även om medlemmarna var för sig har lång erfarenhet, mest Sebastian Olsson med åtta år bland sina trummor.  Kanske hinner bandet med att skriva en ytterligare låt att förgylla finalen med. Det är bara eget man framför.
- I finalen får det inte bli några missar, säger Joakim Platbarzdis innan de skiljs efter denna musikaliska helkväll i Säters Folkets hus.  Där hade Bengt Erlandsson presenterat och Lars Lindevall från Musik i Dalarna producerat programmet. Han jobbar nu med att göra arrangemanget i Borlänge till en höjdare. - Åke Johnsson

Article cuts (English)
They qualified to dala-finals 
The ska-band Rockford put a nice musical ending to the last countytrial in the youthmusic- competition Musik Direkt in Säter. Thereby 12 bands have qualified to the finals in Borlänge that will be held in less than two weeks.

In the Sunday's trial Rockford, Serenity, Seninia and Svetlana Nyblom qualified.  Happiest of them all was Joakim Platbardis in the Säterband Serenity.
- This was groovy, he said and turned to his father Janis Platbardis.
- Now you've got to be satisfied! 

Suits
The audience cheered too when it was announced that Serenity had quailified to the finals. The band plays hardrock, metal, although they didn't act like hardrockers on stage, but came dressed up wearing suits.
- We want to break the pattern a bit, Joakim Platbardis explained.
They play their own music and will probably make yet another song to the finals. They have a rehearsalroom at Rockhuset, Borlänge, where they've rehearsed together the last months. Musical experience they all have since their childhood.

Own music
The ska-band Rockford, Falun, ended the musiccompetition worthy with their catchy reaggiemusic. They too compose their own music. The band was really rocking and soon the audience rocked along. The only drawback is that you can't hear the band an entire evening. Everything will then sound the same. But in a competition like this, it only freshens up. The same thing can of course be said about most of the bands. Seninia from Gagnef also qualified with their pop/rock-music. Here too own songs were played, and it sounded good.  From all the twelve qualified acts, it was the heavier and harder music that "won". But there was one exception in Svetlana Nyblom, Borlänge, who played classical music on the piano. Shouldn't she have had company from yet someone from the both countytrials in Säter. - Roland Engvall

Säterguys among the winners.
The excitement was on it's point of bursting with several oohhhs and powerful applause when the four winners were called out at the Sunday eve's Musik direkt competition.  The four are Seninia from Gagnef, Rockford from Falun, Svetlana Nyblom from Borlänge and Serenity from Säter.  As in the Saturday's round, eleven artists and groups participated in the competition. Except for the mentioned winners, they were Kristina Broman från Borlänge, Sandra Modh from Malung, Linda Eriksson from Avesta, Criss cross cråle kraxers from Gustafs, Fogg from Falun, Sion from Ludvika and Glorified from Gagnef.
- It's the first time we're in (referring to Musik Direkt), the four members of Sion explained in the break the jury needed to come to a decision. They are Andreas Byrén, Hans Plahn, Mattias Eriksson and Mikael Berg.

Compose themselves
They compose the songs they play themselves. Most often it begins with that some of them, for instance Hans Plahn and Mikael Berg, have a jam session. After a while they discover a melody worth hearing. Then the lyrics are added. They have an own rehearsalroom to play in.
- We almost live there, they say, while they with butterflies in their stomachs wait for the jury's decision. They hardly think that they will come among the best.  And they didn't, but if they had, that decision hadn't been too bad at them.
Extra fun was that Svetlana Nyblom was among the four. She played classic, Chopin and Liszt, on the piano. On the whole, this Sunday's round was different from the Saturday's. There the metal had carried a lot of weight. A different contribution were also Rockford, last in the line of bands, who with slidetrombone and trumpet in the first line blazed away with jamaican folk music. And it wasn't of just any brand, it was written by the members of the band. No import in other words. To listen to - and see - the bands way of acting was amusing.

Licentious
Seninia was the band who stood for the rock and the pop among the four winners. They were accompanied by Serenity, who played a licentious metal that apparently enchanted the jury. 
- I heard while we were playing that we weren't free from mistakes, but we had decided to act extra good on stage, that's what the jury might have riveted their eyes at, Joakim Platbarzdis says. He, Fredrik Cederholm and Sebastian Olsson are dressed up in nice suits. That image isn't often seen among the metalbands.

Surprised
The group was surprised by the jury's decision. Now the trio will rehearse with all powers to prepare themselves for the finals in Borlänge the 15th. So far they've only played together for a month, even though the members alone have a great deal of experience, mostly Sebastian Olsson with eight years among his drums.  Maybe the band will have time to write yet another song to touch up the finals with. They only play their own material.
- In the finals there can't be any mistakes, Joakim Platbarzdis says before they split up after this musical evening at "Folkets Hus" in Säter. There Bengt Erlandsson had presented and Lars Lindevall from Musik i Dalarna produced the programme. He is now working on  making the arrangement in Borlänge into something extra. - Åke Johnsson
Related Bands
No related bands added. You can suggest bands in the comments or by mail.
Albums (1)
Songs (3)
Demo
List viewGrid viewDetailed view